Pokoje- Ceny


 Cennik pokoi : 

                  Ceny obowiazujące w terminach   od 01.01.2020- 31.12.2020

Pokój 1-osobowy                                           -   130 złotych -z dostepem do Spa (basen)150/zł/dobę

Pokój 2- osobowy standard (mniejszy )   - 150 złotych- z dostepem do Spa (basen , siłownia ) - 190 zł
Pokój 2-osobowy standard ( wiekszy )     - 180 złotych  z dostepem do Spa ( basen ,siłownia ) 210 zł

Pokój 3-osobowy                                          -  240 złotych- z dostepem do Spa-( basen , siłownia) - 290 zł 
Apartament-studio 2 pokojowe                 -  250  złotych (cena obowiazuje dla  2- osób) -

                                                                            - z dostepem do Spa ( basen , siłownia  280 zł

 Dostawka                                                           50 złotych

 Śniadanie ( nie wliczone w cenę pokoju )     -     20 zl/os  

Doba hotelowa  od 16.00- 11.00

                                            REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, służącego zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 11.00 następnego dnia.

2. Jeśli Gość najmując pokój nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu.

4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości.

5. W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte na życzenie lub za zgodą Gościa hotelowego zajmującego ten pokój.

6. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.

8. Hotel ma obowiązek zapewnić:
·  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
·  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
·  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących hotelu,
·  sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie,
·  usługę sprawną pod względem technicznym, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, w miarę możliwości wymiana pokoju lub złagodzenie niedogodności w inny sposób. 

9. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
·  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
·  budzenie o określonej godzinie,
·  przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu,
·  przyjmowania bagażu na przechowanie.

10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

11. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie hotelu jest parkingiem niestrzeżonym.

13. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14. Osoby odwiedzające Gości, nie zameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

15. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do 7.00.

16. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Recepcja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

19. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

20. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Dyrekcja Hotelu

22. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostawie mediów od dostawców zewnętrznych. W takim przypadku Hotel nie zwraca całości lub jakiejkolwiek części opaty za pobyt. Wszelkie postulaty dotyczące ewentualnych reklamacji z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do dostawców mediów.

 

23.Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za anulację pobytu w wysokości wpłaconego zadatku.
Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.
Usługobiorca skracający pobyt w momencie, gdy jego pobyt już trwa (tj. gdy został zameldowany Hotelu), zostaje obciążony całkowitym kosztem pobytu, który zadeklarował podczas dokonywania rezerwacji.
Rezerwacja nie może być modyfikowana w żadem sposób. W przypadku takiej sytuacji Usługobiorca traci na koszt Usługodawcy wpłacony zadatek.

24. Hotel może odstąpić od wykonania usługi bez podania przyczyny.

25. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).


Galeria

wykonanie: Netidea.pl - Projektowanie Stron